Will you bet on Arunachal Pradesh or on Manipur?

Fantasy cricket can be fun and challenging.

Fantasy API Sample Cricket Fantasy Betting


Manipur INNINGS (20 overs maximum) Current Status Runs
Karnajit Yumnam 6
Narisingh Yadav 13
Langlonyamba Meitan Keishangbam 29
Nitesh Sedai 21
Jayanta Sagatpam 18
Rex Rajkumar (c) 21
Ahmed Shah  6
L Kishan Singha 22
Kishan Thokchom 4
Ajay Lamabam 4
Arunachal Pradesh INNINGS (target: 150 runs from 20 overs) Current Status Runs
Neelam Obi (c) 9
Techi Doria 0
Kumar Nyompu 12
Kamsha Yangfo  22
Rahul Dalal 29
Nazeeb Saiyed 14
Akhilesh Sahani 13
Manvan Patel 0
Rakesh Kumar 0
Yab Niya 1
Faruque Hussain 1